Tillbaka till Lindesbergs-listan
Stor succé för 3-3
LINDESBERG.
Sjukskrivningarna har minskat med 69 procent. Trots arbetstidsförkortning och en något utökad personalstyrka går 3-3-systemet ihop ekonomiskt, ja det blirtill och med ett litet överskott, och vårdkvalitén upplevs till och med haökat.
Det är den grova och entydigt positiva sammanfattningen av 3-3-systemet på
Kvarnbacka i Vedevåg och avdelningen Violen på Grönbodahemmet i Storå. Efter ett år med 3-3-systemet vid två äldreboenden i Lindesbergs kommun har arbetstidssystemet fått en grundlig utvärdering.
– Samtidigt vågar man inte dra allt för stora växlar på utvärderingen, säger omsorgschefen Elisabeth Mejersjö.
Vad händer i ett längre tidsperspektiv, hur har ett medialt positivt intresse påverkat de som jobbat i 3-3. Gruppen som testat är trots allt inte större än 20 personer, och initiativet togs av dem själva. Det är några faktorer som gör att ett misslyckande för teståret i stort sett var uteslutet. Men de positiva effekterna är ändå större än vad någon kanske
vågat hoppas på.
– Och jag tror inte att slentrianen kommer in så lätt i 3-3-systemet, säger Irja Gustavsson (s), socialnämndens ordförande.
– Personalen uppger att de fått höjd livskvalité både i arbetet och privat, berättar Elisabeth Mejersjö.
Villkor
Det fanns fyra grundförutsättningar för försöksåret som startade 2 oktober 2000. Budgetramarna skulle hållas. Sjukfrånvaron skulle minska med minst 38,4 procent. Personalen skulle ges möjlighet att ge sin syn på försöket, och villkoret var att en klar majoritet var positiva. Vårdkvalitén skulle vara oförändrad eller förbättras. Samtliga mål har nåtts eller överträffats. Det står klart i den utvärdering som Fredrik Sjöstrand, ekonomistuderande vid Linköpings universitet gjort.
Resurstillskott För att schemat skulle gå ihop tillfördes 1,6 tjänst till de båda äldreboendena. I pengar handlade detta om knappt 400 000 kronor. Ett avsteg
gjordes från grundmodellen och personalen fick behålla ob-ersättning för helgdagsarbete. I pengar räknat är överskottet ändå totalt 179 000 kronor
enligt Sjöstrands beräkningsmodell. 
– Det är helt beroende på att sjukskrivningarna minskat så drastiskt, och en minskad vikarieanvändning, säger Elisabeth Mejersjö.
Då hade Violen ändå haft extraordinära kostnader till följd av några vårdkrävande boende under prövotiden. Enligt områdeschefen hade kostnaderna för detta blivit högre i det gamla arbetssystemet.
För heltidare
-Antalet sjukdagar, jämfört med året innan 3-3-systemet infördes, har totalt minskat med 69 procent. Korttidsfrånvaron gick ned med 66,5 procent och långtidssjukfrånvaron med 73,4 procent.
– De flesta anser att de blivit piggare och att de är mindre stressade när de arbetar i 3-3 systemet, sammanfattar Fredrik Sjöstrand en av intervjufrågorna till personalen. Ingen har uppgett att deras hälsa
försämrats på grund av 3-3. Varför är personalen så positiv till 3-3 systemet? Personalen känner sig mer utvilad, upplever att man fått mer fritid, och stressen hemma är inte lika stor som tidigare. Uppfattningen är också att verksamheten på arbetet fungerar bättre än tidigare. Även om personalen anser att det inte finns något negativt med 3-3-systemet nämns ändå att de extradagar som ska göras upplevdes som ett problem under sommaren. Att alla inte träffar alla i arbetsgruppen är en annat negativ aspekt. Dessutom uppges att för de som arbetar deltid, 50 procent fungerar 3-3 mindre bra.
Färre timmar
3-3-systemet innebar att den schemalagda tiden på Kvarnbacka minskade med 11,5 procent. På Violen var sänkningen 10,6 procent. Ändå är det sammantagna intrycket att vårdkvalitén ökat.
På Violen tillfrågades 13 anhöriga till boende. Två tyckte att vården förbättrats, två hade ingen uppfattning. Övriga nio ansåg att vårdkvalitén inte förändrats alls. På frågan vad som blivit bättre svarade de anhöriga att personalen blivit gladare, nöjdare samt att de orkade mera. En person ansåg att det blivit lugnare på avdelningen.
– Min tolkning är att personalen har arbetat igenom rutinerna, säger Elisabeth Mejersjö.
En positiv effekt på kvalitén anses extradagarna ha som ingår i 3-3-systemet. De innebär att det är van egen personal som kommer i stället för vikarier vid exempelvis uttag av ledighet eller sjukdom.
Kritisk gräns
Fredrik Sjöstrand gör bedömningen för en utvidgning av 3-3-systemet att avdelningar mindre än Kvarnbacka och Violen kommer att få svårt att införa
3-3-systemet. Antalet årsarbetare måste ökas för att schemat ska gå ihop. Sammantaget kan antalet årsarbetare ökas med 13 procent med bibehållet
nollresultat i ekonomin. Små avdelningar måste öka mer, medan större inte behöver höja så mycket. Inriktningen bör även vara att prioritera heltidstjänster enligt Sjöstrand. A och O för att lyckas är att den
övervägande majoriteten i en personalgrupp är intresserade.
MICHAEL LANDBERG
0581–844 13

"Alldeles för bra 
för att vara sant"
STORÅ.
Allt är bättre än väntat. Vi förstår om folk blir misstänksamma och inte riktigt tror oss. Säger Marianne Manderstedt, Maire Lepistö och Solbritt Wirenborg på Violen.

Tidigare kände sig personalen helt nedsliten efter ett arbetspass. Ibland var det bara en ledig dag tills det var dags att kliva på nästa tur.
– Nu har vi fritid som gör att vi hinner rehabilitera oss. Det tror Marianne Manderstedt är en förklaring till att personaln hållit sig friska under året som gått. En utmattad kropp är mer mottaglig för sjukdom, och när armar och axlar värker måste man ibland sjukskriva sig. 3-3-systemets tätare vilopauser har lindrat sådana besvär. Är en av förklaringen till resultatet att ni har gett er den på att lyckas?
– Visst lite finns det lite av det i förklaringen, medger damerna.
Har ni gått till jobbet någon dag fast ni inte borde gjort det?
– Känner man sig lite dålig en dag fortsätter man att jobba om det är bara en dag kvar, säger Marianne Manderstedt.  Och det är oftare bara en dag kvar i 3-3-systemet än i andra scheman.
– Samtidigt har vi kanske haft lite tur under året. Vi har inte råkat ut för några epidemier med influensa, konstaterar Solbritt Wirenborg. Slår febern till finns inga andra alternativ än att stanna hemma. Hur förklarar ni att tempot upplevs som lugnare idag trots att antalet arbetstimmar minskat?
– Vi har sett över alla rutiner för att bli effektivare. Förut hände det att vi gick om varandra så att två personer gjorde samma sak, säger Marianne
Manderstedt.
Att alla arbetsuppgifter utförs veckans alla dagar mot tidigare under fem veckodagar har också betydelse.
– Hinner vi inte städa idag, finns det alltid en dag till i morgon. Sommarsemestern gick också smidigare i år än tidigare tack vara att ordinarie personal gick in och gjorde extradagar i stället för att enbart lita till
vikarier.
– Vi hade den bästa sommaren sedan jag började i kommunen. Det var 1985, berättar Marianne. Trion på Violen kan inte tänka sig att byta arbetstidssystem.
– Då säger vi upp oss, säger de. Samtidigt påpekar de att 3-3-systemet är inte något som ska tvingas på ett arbetslag. Då går det förmodligen inte alls.
En förväntning personalen också har är att överskott som 3-3-systemet ger går tillbaka till personalen och de boende genom att deltidare kan få gå upp i tjänst och att personaltätheten ökar.
 

Försiktig fortsättning
LINDESBERG.
Kommunen tänker skynda långsamt med en utvidgning av 3-3-systemet. Först och främst föreslås socialnämnden i eftermiddag att Kvarnbacka och
Violen ska få fortsätta i ytterligare ett drygt år.
Men målsättningen är att utöka projektet med ytterligare avdelningar i äldre- och handikappomsorgen som har en klar majoritet för arbetstidsmodellen bland personalen.
Nästa steg på vägen i förslaget till socialnämnden är att utreda de arbetsplatser som visat intresse av att introducera 3-3-systemet. Detta utredningsarbete kommer i så fall att ta hösten i anspråk och
socialnämnden kommer att ta ställning till ytterligare 3-3-avdelningar i december. Det finns i dagsläget nio arbetslag där samtliga anställda i gruppen vill
introducera 3-3-systemet. På ytterligare sex arbetsplatser är en klar majoritet av personalen för arbetstidssystemet.

Två nyaseminarier
LINDESBERG.
I våras arrangerade Lindesbergs kommun två seminariedagar för de kommunala verksamheter i landet som var nyfikna på 3-3-systemet. Intresset var mycket stort, och det har inte svalnat. Snarare tvärtom nu när en utvärdering är gjord av prövoåret i Vedevåg och Storå.
– Jag är fortfarande nedringd av intresserade, konstaterar omsorgschefen Elisabeth Mejersjö.
Därför arrangerar Lindesbergs kommun två ytterligare endagsseminarier. Då har man utvidgat sfären även till landstingens arbetsplatser. Vårens informationer var riktade till andra kommuner. Datum för de två nya seminarierna är satt till 17 och 23 oktober.

Bakgrund: 3-3–systemet
Arbetstidssystemet som går under namnet 3-3 innebär att tre dagars arbete varvas med tre dagars ledighet. Veckans alla dagar betraktas lika. En arbetsdag är 8,5 timmar. I systemet har personalen dessutom 15 extra dagar som ska användas vid kortare sjukskrivningar och semestrar inom
personalgruppen, men 3-3– systemet har inbyggt en arbetstidsförkortning med bibehållen lön. I provprojektet som pågår i Linde rör det sig om 12,5
procents kortare arbetstid i jämförelse med det gamla schemat. I oktober förra året infördes 3-3 systemet på prov under ett år vid Kvarnbackas korttidsboende i Vedevåg samt vid äldrehemsboendet Grönboda i
Storå på initiativ av personalen. En av förhoppningarna med systemet är att det ska leda till bättre personalhälsa och att den kortare sjukfrånvaron inom omsorgen minskar. Sune Nygren är systemets skapare och frisörerna Berit Nygren och Raija
Gustavsson i Lindesberg började tillämpa arbetsmodellen 1998.
 


© Copyright Bergslagsposten