Information, föreläsningar
och konsultuppdrag

Varumärkesinformation

Kortinfo
Short info (in english)
3-3 ger fler poäng än 5-2
Frågor & svar

Länkade artiklar
- svenska
- utländska

Deltid, Extradagar,
Förtroendetid, Mersemester,
OB, Ständig Natt - Natt 1/3
och Önskeschema

Uppsatser
Utvärderingar/rapporter

Dagnummerstandard i 3-3
Kortfakta

3-3 i politiken

Anförande 2000
Motion 1997

Start sidan


3–3 i politiken


Listan innehåller av mig kända motioner, interpellationer, förslag och anföranden.
De flesta har jag funnit på Internet. Tar tacksamt emot tips om fler.
Sune Nygren 0705-39 53 00

 

RIKSDAGEN

Miljöpartiet

02.01.16 Lotta N Hedström. Utdrag ur anförande 60:
Utökas däremot friårsreformen och vi hittar former för att sänka normalarbetstiden, kanske enligt 3-3-modellen, alltså tre dagar jobb, tre dagar ledigt; då lättar trycket för alla och då skapas bara vinnare.

02.04.17 Lotta N Hedström. Utdrag ur anförande 87:
För det första gäller det att inte bli utbränd. Miljöpartiets stora krav inför valet är kortare arbetstid. Det ska finnas möjlighet att orka fungera och vara i tjänst fram till sin egen pensionering. Vi kan inte ha det tryck och det tempo som vi har i arbetslivet i dag. Vi måste arbeta för ett lugnare tempo och kortare arbetstid. Ett mycket sympatiskt system är 3-3-systemet som utprovas än här och än där. Det kommer att komma med kraft framöver. Tro mig! 3-3-systemet innebär att man arbetar tre dagar och är ledig tre dagar. Man lägger helt enkelt ett sådant schema. I de sammanhang där det hittills har provats har det varit väldigt uppskattat. Jag tror att det har stora framgångsmöjligheter inom äldreomsorgen också.

Socialdemokraterna

01.04.04 Laila Bjurling. Utdrag ur anförande 240:
Det finns en mängd försök med kortare arbetstid i olika former, främst inom den offentliga sektorn men också inom det privata näringslivet. Ett intressant projekt pågår just nu bl.a. i Lindesberg. Där arbetar hemtjänstpersonalen enligt 3-3-systemet. Det innebär att de arbetar tre dagar och är lediga tre dagar osv., utan att ta hänsyn till lördagar och söndagar. Hittills är personalen mycket nöjd med försöket. Så är det i och för sig nästan alltid när man får vara med i en försöksverksamhet. Jag hoppas att den nya arbetstidsutredningen kan titta närmare på den verksamheten.

 

LANDSTING OCH KOMMUNER

LOKALA PARTIER

Gällivare kommun

Norrbottens sjukvårdsparti (ns)
Motion 03.04.28
- att socialnämnden undersöker var inom omsorgen det skulle vara lämpligast att införa 3-3-systemet på försök
- att socialnämnden inför 3-3-systemet på prov under en period och sedan utvärderar resultaten av försöket
Göran Berglund

Hultsfreds kommun

Medborgarpartiet skola-vård-omsorg (M:svo)
Motion nov. 2000
- att KF beslutar studera 3–3-systemet (med eventuellt lämpliga modifieringar) inom det vård- och omsorgsarbete som bedrivs i vår kommun. Före fullskaletillämpning lämpligt med viss begränsad försöksverksamhet – för jämförande studier.
Göran Berglund

Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommuns obundna demokrater (LOD)
Interpellation 99.08.23
- att Sune Nygren inbjuds till nästa fullmäktige för att berätta om arbetstidssystemet 3–3.
- att kommunen inför systemet på försök på någon förvaltning/avdelning med början t.ex. januari 2000.
Jan Hallander, Mats Lagerman och Eva Nordenfeldt

Ludvika kommun

Folkkampanjen för sjukvården
Motion 04.05.27
- att fullmäktige beslutar dels att utreda möjligheterna för att införa 3-3-systemet i Ludvika kommun för vårdpersonalen,

dels att införa 3-3-systemet på prov på något eller flera sjukhem eller servicehus, där personalen är särskilt intresserade av detta och där personalen på varje avdelning rösta om de vill prova 3-3-systemet,

dels att kommunstyrelsen efter provperioden ska rapportera till kommunfullmäktige om resultatet, så att fullmäktige ges möjlighet att införa 3-3-systemet allmänt inom vård och omsorg i kommunen.

Lilly Granberg

RIKSDAGSPARTIER

Centerpartiet

Kalmar läns landsting
Motion 02.06.10
- att schemaläggning att arbeta tre dagar och vara ledig tre dagar (3-3-modellen) prövas på någon/några avdelningar eller kliniker på sjukhusen.
- att försöket utvärderas ett år efter starten.
Eva-Lena Fungmark

Örebro läns landsting
Motion 01.03.05
- att Landstinget under en försöksperiod driver några enheter eller avdelningar med 3–3-systemet.
Karl-Arne Löthgren

Mjölby kommun
Motion 02.02.25
- att omsorgsnämnden får i uppdrag att på försök införa 3-3-systemet på en eller flera av sina enheter.
Christina Knutsson

Orust kommun
Motion 02.11.12
- att Orust kommun snarast startar försök med 3-3-systemet i några kommunala verksamheter.
Bengt Johansson för Centerpartiets fullmäktigegrupp

Trollhättans kommun
Motion 01.11.18
- att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att starta ett försök med 3-3-systemet i Trollhättan under 2002.
Britt-Marie Palmestål, Kent Almkvist och Bengt Karlsson

Uddevalla kommun
Motion 02.04.24
Nya vägar måste prövas för att komma tillrätta med den ökande ohälsan även i vår kommun varför vi föreslår
- att Uddevalla kommun snarast startar försök med 3-3-systemet i några kommunala verksamheter
Rolf Andersson

Vadstena kommun
Motion 01.01.09
- att Vadstena kommun ser över möjligheterna att på prov under en begränsad tid och i en frivillig grupp pröva 3–3-systemet och att man sedan gör en utvärdering om de tänkta positiva konsekvenserna är riktiga och därefter tar ställning till en fortsättning.
Magnus Engström

Älvsbyns kommun
Motion 01.09.26
- att pröva 3-3-systemet på försök i ett år på två olika arbetsplatser inom kommunens socialtjänst
- att försöket ska bygga på frivillighet
- att försöket utvärderas och dokumenteras
Centerns kommunfullmäktigegrupp
Per Nilsson

Folkpartiet

Stockholms läns landsting
Förslag 01.10.08
- att Landstingsstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar om att information om 3–3-systemet går ut till samtliga arbetsgivare inom vården i Stockholms län.
Birgitta Rydberg
(Moderaterna och kristdemokraterna ansluter sig folkpartiets förslag).

Burlövs kommun
Motion 02.05.23
Jag tror att 3-3-systemet skulle passa utmärkt för vissa av kommunens verksamheter. Framför allt inom äldrevård och viss fritidsverksamhet, men även städning och tekniska nämndens verksamheter skulle gynnas av systemet. Det finns också all anledning att se över i vilken utsträckning det skulle fungera inom förvaltningen. Jag yrkar
- att Burlövs kommun undersöker om 3-3-systemet kan vara lämpligt inom vissa av kommunens verksamheter,
- att varje nämnd presenterar en genomgång av för- och nackdelar med att använda systemet inom det egna området.
Marie Wahlgren

Kristdemokraterna

Hjo kommun
Motion 01.12.17
- att ge omvårdnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa alternativa arbetstidsmodeller och särskilt 3–3-systemet för personal inom äldreomsorgen.
Rutger Gram och Michael Kihlström

Järfälla kommun
Motion 03.03.03
För att vi i Järfälla skall möta morgondagens utmaningar och förmå att på ett uthålligt sätt ge den service våra kommunmedborgare har rätt att förvänta sig föreslår vi att kommunfullmäktige uppdrager åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att pröva 3-3-systemet i lämpliga verksamheter.
Lennart Nilsson

Säffle kommun
Motion 02.10.27
Vi tror att 3-3-systemet skulle passa utmärkt för vissa av kommunens verksamheter. Framförallt inom äldrevård, viss fritidsverksamhet, men även städning och tekniska nämndens verksamheter skulle kunna gynnas av systemet. Det finns också all anledning att se över i vilken utsträckning det skulle fungera inom förvaltningen. Vi anser att 3-3-systemet ökar vårdkvaliteten samt förbättrar arbetssituationen för personalen och därmed kommer att vara ett konkurrensmedel på arbetsmarknaden inom de närmaste åren. Snabbt införande av 3-3-systemet på ovan nämnda arbetsplatser, eller fler, kan medföra att Säffle kommun får modellstatus vilket automatiskt medför reklam i massmedier runt i Europa.
Med anledning av vad som ovan anförts yrkar vi härmed:
- att kommunstyrelsen snarast tar initiativ till diskussioner med medarbetare och fackliga organisationer om att under år 2003 på försök påbörja införandet av 3-3-systemet inom några kommunala verksamheter, förslagsvis på någon eller några av ovan nämnda arbetsplatser i Säffle, samt
- att kommunstyrelsen förankrar införandet av 3-3-systemet i Säffle kommun med ett politiskt beslut så att personalen på de platser som redan på eget initiativ tittar och funderar på att pröva detta system samt att personalen på andra platser känner sig stöttade av politikerna och därmed har lättare att införa 3-3-systemet, samt
- att Säffle kommun bjuder in Sune Nygren från Lindesberg för att informera oss om denna arbetstidsmodell, samtidigt som studiecirklar organiseras runtom i kommunen.
Viktor Nygren, Kurt Andersson och Olle Danielsson
(Motionen är, enligt uppgift, författad av Emile Savelkouls, Säffle).

Miljöpartiet

Jämtlands läns landsting
Motion 03.01.20
- att landstinget genomför försök med 3-3-systemet inom någon arbetsplats.
Jan Olof Dahlin, Gunni Holm och Owen Laws.

Östergötlands läns landsting
Motion 02.04.17
- att landstinget tar initiativ till diskussioner med medarbetare och fackliga organisationer om att undersöka möjligheterna till försök med 3–3-systemet i delar av landstingets verksamhet.
- att landstinget bjuder in Sune Nygren från Lindesberg för att informera landstingsfullmäktige, medarbetare och andra intresserade om 3–3-systemet.
Charles Pylad

Botkyrka kommun
Motion 01.10.04
- att Botkyrka kommun genomför ett försök enligt 3–3-modellen i syfte att minska sjukfrånvaron och underlätta rekrytering av personal.
Birgitta Ljung m.fl.

Haninge kommun
Motion 01.09.29
- att representanter från Haninge kommun gör ett studiebesök i Lindesberg
- att Haninge kommun inför 3-3-systemet på försök inom några av våra äldreboenden
- att Haninge kommun sedan gör en utvärdering av 3-3-systemet på de äldreboenden som valts ut
- att Haninge kommun inför 3-3-systemet inom alla äldreboenden om resultatet visar sig bli positivt
Yvonne Radestam, gruppledare

Jönköpings kommun
Motion mars 2002
- att några avdelningar får testa ett nytt arbetstidssystem som kallas 3–3.
Gunvor Runström

Kalmar kommun, Södermöre kommundelsnämnd
Motion 02.05.05
- att komundelsnämnden snarast tar initiativ till diskussioner med medarbetare och fackliga organisationer om att under år 2002 på försök påbörja införandet av 3-3-systemet inom några verksamheter, förslagsvis på någon eller några avdelningar inom äldreomsorgen i Södermöre
- att Södermöre kommundelsnämnd bjuder in Sune Nygren från Lindesberg för att informera oss om denna arbetstidsmodell.
Thomas Stjernquist och Per Öberg

Mölndals kommun
Motion 01.10.23
- att försök med 3-3-systemet görs i Mölndal.
Hans Sternlycke

Rättviks kommun
Motion 01.09.26
- att Rättviks kommun ser över kostnaderna för sjuklöner och timvikarier inom äldreomsorgen.
- att 3–3-systemet införs på försök i syfte att minska kostnaderna för sjuklöner och timvikarier för att spara på humankapitalet inom vård och omsorg.
- att försöket utvärderas efter ett år.
Liselotte Åström

Smedjebackens kommun
Motion 02.09.03
- att tre-tre modellen provas på några arbetsplatser
Calle Morgården

Strömstads kommun
Motion 02.11.04
- att Strömstads kommun genomför ett försök enligt 3-3-modellen i syfte att minska sjukfrånvaron och underlätta rekrytering av personal inom vårdsektorn.
Dennitz Magnusson och Anita Rylander

Torsås kommun
Motion 02.02.20
- att kommunstyrelsen snarast tar initiativ till diskussioner med medarbetare och fackliga organisationer om att under 2002 på försök påbörja införandet av 3-3-systemet inom några kommunal verksamheter, förslagsvis på någon eller några avdelningar inom äldreomsorgen i Torsås.
- att Torsås kommun bjuder in Sune Nygren från Lindesberg för att informera oss om denna modell.
Jessica Lundgren

Tranås kommun
Motion om att införa 3-3-systemet. 03.04.28
Systemet skulle bland annat innebära:
- att man orkar arbeta heltid och hinner återhämta sig mellan arbetspassen
- att man får balans mellan arbete och fritid och i och med det en nöjdare och mer tillfredsställd personal som orkar engagera sig och ha ett friskt liv
- att korttidsfrånvaron och frånvarokostnaderna minskar
- att långtidssjukskrivningarna minskar
- att kommunen blir en attraktiv arbetsgivare
Med hänvisning till ovanstående vill Miljöpartiet de Gröna i Tranås
- att kommunen inför ett försök med 3-3-systemet under ett år på lämplig arbetsplats.
Kew Nordqvist

Trelleborgs kommun
Motion 02.11.18
- att modellen införs på prov inom socialnämndens vård och omsorg.
Aina Andersson, Kjell Forsberg, Rolf Olsson och Anders Svensson

Ulricehamns kommun
Motion höst 2001
Arne Fransson

Vaggeryds kommun
Motion höst 2001
- att Vaggeryds kommun snarast tar initiativ till diskussioner om att under år 2002 på försök införa 3–3-systemet på någon eller några avdelningar inom äldreomsorgen.
Kajsa Carlsson

Valdemarsviks kommun
Motion 01.09.26
- att kommunstyrelsen snarast tar initiativ till diskussioner med medarbetare och fackliga organisationer om att under år 2002 på försök införa 3-3-systemet på någon eller några avdelningar inom äldreomsorgen.
Pelle Gustafsson

Vimmerby kommun
Motion jan 2001
- att kommunstyrelsen snarast tar initiativ till diskussioner med medarbetare och fackliga organisationer om att under år 2002 på försök påbörja införandet av 3-3-systemet inom några kommunala verksamheter, förslagsvis på någon eller några avdelningar inom äldreomsorgen i Vimmerby, samt
- att Vimmerby kommun bjuder in Sune Nygren från Lindesberg för att informera om denna arbetstidsmodell.
Krister Segergren

Västerviks kommun
Motion 02.11.283
- att snarast bjuda in upphovsmannen till systemet, Sune Nygren, till ett seminarium så att kommunens arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter m.fl. kan få en närmare inblick och inspireras av förutsättningarna och erfarenheter med 3-3-systemet.
Anna Bodjo och Akko Karlsson

Moderaterna

Karlstads kommun
Motion 01.09.18
- att vård- och omsorgsförvaltningen ska få i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra ett försök med 3–3-systemet.
Monica Elgh och Stina Lendrup

Linköpings kommun
Interpellation april 2002
- undrar om produktionsstyrelsen tagit något initiativ till införandet av 3–3-systemet i vår kommun.
Ingegerd Ehrenborg och Carin Lundén

Socialdemokraterna

Lindesbergs kommun
Motion 01.05.16
- att Lindesbergs kommunfullmäktige uppdrar åt BUN och GYN att utreda förutsättningarna för att införa 3–3-systemet i grundskolan och gymnasieskolan.
Arnold Bengtsson och Anders Ceder

Marks kommun
Motion 04.06.14
- att ge socialnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att pröva 3-3-modellen inom individ- och familjeomsorgsverksamheten
Pelle Pellby
Socialdemokraterna i Mark

Vänsterpartiet

Karlshamns kommun
Motion 01.09.11
Vi föreslår att
- Förfrågan görs till personalen på alla servicehem (ålderdomshem) i Karlshamns kommun om att pröva försök med 3-3-systemet.
- Den arbetsplats i äldreomsorgen som är mest positiv till förslaget får under ett år testa 3-3-systemet.
- Därefter görs en utvärdering om modellen ska fortsätta.
- Om 3-3-systemet slår väl ut skall fullmäktige diskutera frågan om att utöka modellen på fler arbetsplatser i kommunen.
Monica Åkesson

Knivsta kommun
Motion 03.03.05
- att uppdra till nämnden för skola, kultur och social att undersöka förutsättningarna för genomförande av 3-3-systemet inom vård och omsorg samt att återkomma till kommunfullmäktige med redovisning.
Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp gm Anne-Marie Morhed

Lycksele kommun
Motion höst 2001
- att kommunen informerar omsorgspersonalen i Lycksele om 3–3-systemet.
- att om intresse finns starta upp och genomföra ett försök.
Karin Baxemyr

Lysekils kommun
Motion 02.03.08
- att 3–3-modellen prövas inom socialnämndens verksamhetsområde.
Tommy Karlsson

Uppsala kommun
Motion 01.10.01
- att inleda projekt där verksamheter inom äldreomsorgen erbjuds att delta i försök med 3-3-systemet.
Margareta Fredin m.fl.